Klauzula RODO

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym zawiadamiamy, że: 


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu, ul Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz. Tel: 15 832 22 45. 


 1. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres email: gradzinski@powiat.sandomierz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 


 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8 pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 


 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych osobowych mogą być: a. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych b. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), 


 1. Istnieje prawo do:  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  przenoszenia danych,  wniesienia skargi do organu nadzorczego,  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;  trzech miesięcy od zakończenia procesu wszelkiej rekrutacji.

Klauzula SIO

Klauzula Informacyjna - System Informacji Oświatowej (SIO)

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym zawiadamiamy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  II Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu, ul Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz. Tel: 15 832 22 45.


 1.  Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Cezary Gradziński i w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się poprzez adres email: gradzinski@powiat.sandomierz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. nadania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO przez administratora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8; b. wprowadzenie do SIO danych uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły jeżeli będzie to wymagane.


 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 29 ust.1 pkt 1 lit. I w zw. Z art.43 ust.1 pkt 2 lit.a (awans zawodowy nauczyciela) oraz art.68 ust.2 pkt i 2 (upoważnienia) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz.U.z 2018 r poz.1900).

 4.  Państwa dane będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być; 

 5. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

 6. podmioty, które przetwarzają Państwa dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).


 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr14 poz.67). 


 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo; 


 1.  żądania od administratora:

  1. - dostępu do swoich danych osobowych,

  2. - ich sprostowania,

  3. - ograniczenia przetwarzania;

 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Podanie przez Państwa danych jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odpowiednio brak dostępu do bazy danych SIO lub dane będą nieprawidłowe.


 1. Państwa dane osobowe nie będą podawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
PROCEDURA KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. T. KOŚCIUSZKI
W SANDOMIERZU

PROCEDURA KORZYSTANIA
Z MONITORINGU WIZYJNEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. T. KOŚCIUSZKI
W SANDOMIERZU

§ 1

 Procedura ma na celu uregulowanie zasad  korzystania z systemów monitoringu wizyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Procedura w szczególności określa:

a) zasad i celu stosowania monitoringu wizyjnego w placówce szkolnej 

b) zasad zarządzania i obsługi systemu monitoringu wizyjnego;

c) zasad bezpieczeństwa związanych z monitoringiem wizyjnym.


§ 2

 Ilekroć mowa w procedurze o :

- szkole – oznacza to II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
w Sandomierzu;

- Administratorze systemu monitoringu wizyjnego – oznacza Dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu decydującego
o celach i środkach funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego;

- ADO - Administrator Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO

- RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

KP - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

- monitoringu wizyjnym - rozumie się przez to zdalny odbiór obrazu prowadzony w sposób systematyczny w przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych w określonych punktach na obszarze monitorowanym, realizowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony mienia;

- przetwarzaniu obrazu – rozumie się przez to działania polegające na zestawieniu obrazów z danymi pozwalającymi na identyfikację tożsamości osoby objętej monitoringiem wizyjnym;

- obszarze monitorowanym – oznacza obszar objęty monitoringiem wizyjnym.

§ 3

1. Podstawę prawną dla niniejszego Regulaminu stanowią:

b) art. 222 KP,

c) art. 6 ust. 1e lub 1f oraz art. 9 ust. 2h RODO.

2. Celem stosowania monitoringu wizyjnego w placówce szkolnej jest:

a) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie placówki szkolnej, w tym w szczególności: pracownikom, współpracownikom, uczniom, osobom towarzyszącym i odwiedzającym;

b) zapewnienie ochrony mienia oraz niezbędnego bezpieczeństwa pomieszczeń, 

§ 4

1. System monitoringu wizyjnego w placówce szkolnej obejmuje:

a) kamery rozmieszczone na zewnątrz i wewnątrz budynków;

b) urządzenia wraz z oprogramowaniem służące do rejestracji i podglądu obrazu z kamer, odtwarzania oraz kopiowania nagrań.


 1. W II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu obszarem monitorowanym jest przestrzeń powszechnie dostępna będąca bezpośrednio
  w sąsiedztwie szkoły. Systemy monitorujące są skierowane na wejście do II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu. 

 2. System obejmuje parking szkoły, odcinek chodnika prowadzącego do wejścia do budynku, przejście do pomieszczenia roboczego konserwatora (kamera 1) wejście do sekretariatu i klatka schodowa prowadząca z I piętra na parter tuż przy pierwszym wejście tj. od Szkoły Podstawowej nr 2 (kamera 2), klatka schodowa przy gabinecie dyrektora, pierwsze piętro prowadząca w dół oraz górę (kamera 3) oraz hol na parterze, wejście do budynku (kamera 4).

 3. Łącznie w obiekcie zainstalowane jest 3 kamery wewnętrzne oraz
  1 zewnętrzna.

 4. O prowadzeniu monitoringu wizyjnego uczniowie, nauczyciele, administracja
  i obsługa szkoły, jak również inne osoby mające potrzebę kontaktu z osobami znajdującymi się w szkole są informowani poprzez informację w postaci znaku graficznego kamery oraz w formie pisanej „Obiekt monitorowany”.

Informacja ta jest umieszczona w widocznym miejscu, tj. na drzwiach wejściowych do budynku szkoły. 

5. W placówce szkolnej obowiązuje zakaz stosowania atrap kamer.


§ 5

 1. Systemy monitoringu wizyjnego rejestrują postaci, pojazdy, zachowania osób fizycznych.

 2. Szczególnej ochronie podlegają:

- obraz twarzy, sylwetki umożliwiające identyfikację osoby

- obraz pojazdu o cechach pozwalających na identyfikację osoby fizycznej lub prawnej będącej właścicielem lub użytkownikiem pojazdu. 

 1. Monitoring wizyjny nie jest połączony z możliwością bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów. Rejestracji podlega wyłącznie obraz z kamer. Zakazana jest rejestracja dźwięku.

4. Monitoring funkcjonuje przez całą dobę. Decyzję o jego trwałym lub czasowym wyłączeniu może podjąć wyłącznie Dyrektor.

5. Dane z monitoringu obejmują:

a) oznaczenie daty i godziny zarejestrowanego zdarzenia;

b) wizerunek osób, których określone zachowanie zostało zarejestrowane na nagraniu.

6. Dyrektor placówki szkolnej określa czas przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego, uwzględniając możliwości techniczne posiadanego systemu, z zastrzeżeniem, iż czas ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia nagrania. Z upływem wyżej wymienionego okresu zarejestrowane nagrania podlegają obowiązkowemu zniszczeniu w sposób trwały. Dopuszczalne jest zniszczenie nagrań poprzez ich automatyczne nadpisanie. 

§ 6

 1. Administrator systemu monitoringu wizyjnego wyznacza osobę odpowiedzialną za nadzorowanie zasad przetwarzania danych zapisanych na obrazie.

 2. Do obsługi systemów monitoringu wizyjnego dopuszcza się w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu pracowników zatrudnionych na stanowiskach księgowego oraz informatyka

 3. Do przetwarzania zarejestrowanych  danych obejmującego:

- wgląd w obraz zarejestrowany wyznacza się pracowników zatrudnionych na stanowiskach księgowego oraz informatyka, 

- przechowywanie zarejestrowanych danych i zabezpieczenie przed ich zniszczeniem, utratą wyznacza się pracowników zatrudnionych na stanowiskach księgową oraz informatyka. Zapis danych przechowywany jest w kasie pancernej znajdującej się w pokoju księgowego.

4. Udostępnianie danych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego odbywa się wyłącznie w przypadku stwierdzenia zagrożenia mienia lub bezpieczeństwa osób.

5. Udostępnienie zarejestrowanego obrazu odbywa się wyłącznie:

- na mocy przepisów prawa;

- jako dowód w sprawie karnej z roszczenia szkoły.

6. Zgodę na udostępnienie danych podejmuje jednoosobowo administrator systemu monitoringu wizyjnego.

7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujący przepisów prawa lub Dyrektor placówki szkolnej uzyskał informację, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin maksymalny określony w § 5 pkt. 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Informacja do Dyrektora placówki szkolnej winna mieć formę Wniosku o zabezpieczenie nagrania. 

8. Wniosek o zabezpieczenie nagrania winien zawierać:

a) dane wnioskodawcy;

b) określenie daty, miejsca i przybliżonego czasu zdarzenia, którego dotyczy wniosek;

c) opis zdarzenia;

d) uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem celu wykorzystania nagrania, rodzaju postępowania, w którym przedmiotowe nagranie może być dowodem, określeniem przybliżonego czasu w jakim zostanie wszczęte postępowanie.


§ 7

System monitoringu wizyjnego został zainstalowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie placówki szkolnej, w tym w szczególności: pracownikom, współpracownikom, uczniom, osobom towarzyszącym i odwiedzającym a także dla zapewnienie ochrony mienia oraz niezbędnego bezpieczeństwa pomieszczeń i do tego winien być wykorzystywany.


§ 8

Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest  na dysku twardym rejestratora.

§ 9

W przypadku gdy nie wystąpiły szkody w mieniu bądź też nie zaszły obawy o bezpieczeństwo osób przebywających w szkole, osoby wyznaczone nie odtwarzają obrazów zarejestrowanych w dniu następnym. Obraz w takim przypadku przechowywany jest na dysku twardym a następnie nadpisywany po 14 dniach, a w przypadku wystąpienia szkody w mieniu do czasu zakończenia procedury postępowania wyjaśniającego lub sądowego. 


§ 10

 1. W przypadku wystąpienia organów uprawnionych jak również w przypadku gdy nastąpiła szkoda w mieniu szkoły zapisany obraz poprzez system monitoringu wizyjnego zostaje utrwalony na zewnętrznym nośniku danych ( pen drive)
  i zabezpieczony w kasie pancernej w pokoju księgowego szkoły celem wykorzystania obrazu dla celów dowodowych. 

 2. Wykasowanie danych z nośnika o którym mowa w ust. 1 odbywa się protokolarnie poprzez formatowanie danych zawartych na nośniku, po zakończonym postępowaniu dowodowym.

§ 11

 1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw i wykroczeń administrator systemu wizyjnego bezzwłocznie udostępnia funkcjonariuszom policji, straży miejskiej lub innym służbom wgląd do odbieranego i zarejestrowanego obrazu z monitoringu.

 2. Udostępnienie wglądu do odbieranego lub zarejestrowanego w systemie monitoringu wizyjnego dokonywane będzie w sposób nieodpłatny i zostanie odnotowany w sporządzanej przez niego dokumentacji dotyczącej prowadzonych działań


§ 12

 Administrator systemu monitoringu wizyjnego będzie zobowiązany do sporządzenia kopii z nagrań na pisemne żądanie funkcjonariusza policji, staży miejskiej czy innych służb po uprzednim przedstawieniu upoważnienia.


§ 13

 1. W związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego, w placówce szkolnej dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Dyrektor placówki szkolnej realizuje obowiązki ADO. Dyrektor placówki szkolnej uprawniony jest do wyznaczenia IOD, który realizuje swoje zadania zgodnie z art. 39 RODO. 

 2. ADO realizuje obowiązki ochrony danych osobowych w związku ze stosowanym systemem monitoringu wizyjnego poprzez: 

a) opracowane i wdrożone stosowanych procedur ochrony danych osobowych;

b) umieszczenie czytelnych i widocznych informacji o stosowaniu monitoringu wizyjnego, w miejscach nim objętych;

c) udostępnienie klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu w sposób przyjęty w placówce szkolnej;

e) wprowadzenie zapisów dotyczących stosowania monitoringu wizyjnego w regulaminie pracy placówki szkolnej, 

 1. Pracownik który dopuścił się naruszenia zasad określonych w procedurze, naruszenia prywatności osób, udostępnienia nagrań lub wykorzystał nagrania dla celów innych aniżeli określono w procedurze odpowiada jednoosobowo na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. 


14

 1. Utrwalanie za pomocą monitoringu wizyjnego wizerunku pracowników, zgodnie z art. 222 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), monitoring może być stosowany, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jego stosowanie przykładowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz dzieciom, z racji braku ustawowego nakazu stosowania monitoringu, jest dopuszczalne bez zgody rodziców. 

 2. Pierwszorzędną zasadą jest   ochrona podstawowych praw i wolności dzieci, a w związku z tym można w drodze analogii kierować się wytycznymi dotyczącymi zasad stosowania monitoringu w szkołach. Zgodnie z art. 108a ust. 3 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), który dopuszcza stosowanie kamer w salach, w których przebywają dzieci tylko, gdy nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w inny sposób, ale pod warunkiem, że nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. 

 3. Za zgodą wszystkich rodziców oraz pracowników można stosować monitoring umożliwiający rozpoznanie wizerunku nagrywanych osób, pod warunkiem chronienia ich godności i innych dóbr osobistych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


§ 15

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor szkoły.

2. Wszelkie zmiany do Regulaminu wprowadzane są przez Dyrektora placówki szkolnej. 


Regulamin opracowała: Dorota Misiuda- specjalista ds. bhp  w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi: ZNP, NSZZ SOLIDARNOŚĆ, OŚWIATA.